Wat zegt de bijbel over belastingen?

Het lijkt zo simpel, in de 10 geboden staat het op niet mis te verstane wijze: “Gij zult niet stelen”. Toegegeven in de 10 geboden staan best wel een aantal geboden waarvan je je als rechtgeaard burger of rechtgeaard gelovige kunt afvragen wat je daar nou precies mee moet, hoe wordt dat in mijn situatie bedoeld?

Geboden waar theologen zich over buigen en allemaal een andere mening hebben. De Rooms Katholieken vinden dit, de Orthodoxen dat en in Reformatorische kringen denkt men er weer heel anders over dan binnen de Apostolische gemeenschap.

Gij zult niet doden. Hoe zit dat dan met de ongeboren vrucht of de ongeneeslijk zieke die echt niet langer zegt te willen leven. Maken we een uitzondering voor de moordenaar die zelf het gebod niet heeft gerespecteerd en ter dood veroordeeld is?

Voor veel gelovigen lastige vragen.

Gij zult u zelf geen beeltenis maken, ook niet een mooie foto van het hotel tijdens de vakantie? Gij zult geen afgoden vereren, maar wat zijn afgoden?  Een boom in het bos die al generaties door je voorouders wordt vereerd, een kerstboom tijdens de kerst, de volle maan, geld, status, de President van het land, de Koning of de Koningin?

Veel geboden lijken simpel maar de juiste bedoeling is lang niet altijd direct voor iedereen zonneklaar. Maar laat ik duidelijk zijn, ik wil hier op deze website over belastingen geen Theologische beschouwingen gaan houden.

Wel heb ik, met name in het Nieuwe Testament en op Wikipedia wat interessante dingen gevonden voor diegenen die het belangrijk vinden om de steeds vaker gehoorde slogan: “Belasting is Diefstal” te toetsen aan het gebod: “Gij zult niet stelen”

Wat zegt de bijbel er over, hoe dacht Jezus over belastingen?

Je kunt het gebod voorhouden aan personen of groeperingen die belastingheffing menen vanuit hun religie of hun geloof in Jezus Christus te kunnen rechtvaardigen. Vaak wordt dat dan ondersteund met een exposé dat wij het over ons gestelde gezag dienen te aanvaarden. En inderdaad uit het Nieuwe Testament en de leer van Jezus Christus, daar is niet veel twijfel over, volgt dat christenen het over hen gestelde gezag als het door God gegeven gezag dienen te aanvaarden.

Maar betekent dat dan ook dat, wanneer dat gezag de 10 geboden aan zijn of haar laars lapt, wij daar niets aan hoeven te doen. Moeten wij niet juist binnen ons vermogen en binnen de door God gegeven regels en binnen de regels die het ons door God gegeven gezag ons oplegt, dat gezag tot inkeer proberen te brengen en proberen er alles aan te doen dat gezag er toe te bewegen het overtreden van Gods geboden te staken.

Betekent dat dan niet, dat wanneer je actief bent in de politiek of in het bestuur, dat je er dan binnen je mogelijkheden alles aan mag of misschien zelfs wel moet doen om politieke of bestuurlijke voornemens waaraan het overtreden van die geboden onlosmakelijk verbonden zijn tegen te houden. Betekent dat dan niet ook dat je, wanneer je als ambtenaar werkt en de wet staat je toe om je te beroepen op gewetensbezwaren dat je dat dan misschien zelfs wel moet doen en dat wanneer je die ruimte binnen je functie niet hebt, dat je dan niet naar een ander functie mag of misschien zelfs wel moet uitkijken. Wanneer je niet politiek actief bent, betekent het dan niet dat je bij het uitbrengen van je stem niet heel zorgvuldig moet kijken of je door het uitbrengen van je stem niet een politicus of politieke partij steunt waarvan je weet dat die de 10 geboden en daarmee Gods woord niet zal respecteren.

En voor wat betreft het onderwerp van deze website, betaal trouwhartig de belastingen die je moet betalen, geef de Keizer wat de Keizer toekomt, maar heb je als christen niet ook de plicht om wanneer er binnen het kader van de wet mogelijkheden zijn om er voor te zorgen dat je minder of misschien zelfs wel geen belastingen betaald, dat je daar dan ook gebruik van mag of misschien zelfs wel moet maken.

Moet je als christen niet juist de morele keuze maken achter ondernemingen als Starbucks, IKEA en Coca Cola te gaan staan, die er alles aan doen hun belastingen via slimme fiscaal gedreven keuzes hun belastingafdrachten en daarmee hun financiële bijdrage aan oorlogen, geweld en onderdrukking tot een minimum beperken.  Heb je als christen, binnen de regels van de wet, niet de plicht het de overheid zo moeilijk mogelijk om niet over de rechtmatigheid van het systeem van belastingheffing na te denken.

Heb je, ook als ondergeschikte belastingbetaler niet de plicht er over na te denken of je financieel wel bij wilt bijdragen aan alles wat de Nederlandse overheid zo hier en daar in Nederland en in de rest van de wereld met jouw geld aan het doen is?

Lastige vragen toch?  Terug dan maar naar het eigenlijke onderwerp van dit artikeltje, hoe dacht Jezus over belastinggaarders, vond Jezus ook dat belasting diefstal is en dat het heffen van belastingen dus in strijd met Gods geboden is?

Graag geef ik mijn mening hier over maar ik geef toe mijn mening is op dit punt een tikkeltje gekleurd. Laten we daarom gewoon maar eens kijken wat het Nieuwe Testament en het altijd objectieve Wikipedia er over zeggen:

Tollenaar

Tollenaar (< Latijn telonarius < Grieks telônès, letterlijk ‘weger’, namelijk van munten, graan of andere goederen die als belastingbetaling konden dienen) is een oude benaming voor belastingambtenaar, onder andere gebruikt in het Nieuwe Testament. Hoewel het woord ‘tol‘ (belasting op ingevoerde waren) van dezelfde stam komt als het woord ‘tollenaar’, gaat het bij de nieuwtestamentische begrippen tollenaar en tolhuis (belastingkantoor) om belastingen in het algemeen.

De klassiek Romeinse term voor belastingpachter was publicanus. De Romeinse overheid verleende belastingconcessies voor een bepaald gebied, met een bepaalde looptijd. De concessie ging meestal naar de hoogste bieder of een ‘vriendje’ van de regering: het systeem lijkt enigszins op de huidige marktwerking in de publieke sector (vergelijk de Wet personenvervoer 2000 in het openbaar vervoer). De publicanus garandeerde een bepaald bedrag voor de Romeinse staatskas, alles wat hij meer kon heffen was winst. De tarieven werden wel van hogerhand voorgeschreven, maar vaak willekeurig toegepast. Daardoor waren tollenaren bij de bevolking niet geliefd.

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament worden drie tollenaars met name genoemd: Mattheus 9:9-13, Levi – Marcus 2:13-17 en Zacheus- Lucas 19:1-10. Men heeft Jezus verweten dat hij omging met ‘tollenaars en zondaren’, zoals valt te lezen in de volgende passage uit het Nieuwe Testament:

9 Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem. 10 Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. 11 De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ 12 Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. (Matteüs 9:9-12, nieuwe bijbelvertaling)

Hieruit valt op te maken dat ook Jezus de belastinggaarders  als moreel laakbare personen aanmerkte door ze op één lijn te stellen met zondaars, zij het met de kanttekening dat het juist zijn missie was dergelijke mensen op het goede pad te brengen. Een andere passage waaruit blijkt dat Jezus negatief over de belastinggaarders dacht, is die waarin hij ze tezamen noemt met de heidenen, personen die buiten het Joodse verbond met God staan:

15 Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. 16 Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. 17 Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. (Matteüs 18:15-17, Nieuwe Bijbelvertaling) (Einde citaten)

Het woord van Jezus is duidelijk, geef de Keizer wat de Keizer toekomt maar blijf bedenken dat de genen die de belasting innen zijn als zondaars.

Belasting is Diefstal, dat op zich ontslaat je niet van de plicht de belastingen trouwhartig te betalen maar het is wel belangrijk dat je, wanneer je belasting betaald of een beslissing moet nemen die gevolgen heeft voor de belastingen die jij of een ander moet betalen, je jezelf er goed bewust van moet zijn wat Jezus over de belastingen en de belastinggaarders heeft gezegd.

 

2 gedachtes over “Jezus en de belastinggaarders

  1. Nee heer Frans, dat was ik zeker niet van plan, trekt u op basis van het feit dat ik dat niet van plan ben nu de conclusie dat de overheid het woord van Jezus en de Bijbel dan maar aan haar laars moet lappen?

   Mijn idee is dat de overheid zich op haar taken en op haar wijze van financiering moet bezinnen, de overheid heeft veel macht en er staan haar heel veel andere middelen ter beschikking waarmee zij zichzelf kan financieren en waarmee zij bovendien niet de narigheid die belastingheffing met zich brengt over zichzelf afroept.

   Vergeet daarbij niet dat veel betalingen aan de (semi) overheid die feitelijk belastingen zijn geen belasting worden genoemd maar dat er omgekeerd ook veel betalingen aan de overheid zijn die belasting worden genoemd terwijl het dat in de zin van dit artikel niet zijn. Denk aan motorrijtuigenbelasting, tolgelden, leges voor een paspoort, rioolbelasting en zelfs de waterschapsbelasting formeel allemaal belastingen maar defacto, eventueel na een kleine aanpassing van de betreffende wet gewoon vrijwillige betalingen in ruil voor een dienst zijn.

   Mijn bedoeling is binnenkort op deze site met een artikel te komen over alternatieven voor belastingheffing, ik zal daarin veel meer voorbeelden noemen en uitwerken.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s